Algemene gebruiksvoorwaarden

Als gevolg van voortdurende technologische innovaties en wijzigingen van de relevante wetgeving worden de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden door ons regelmatig gewijzigd en/of aangepast. Daarom vragen wij de gebruiker om voor elk gebruik van de calculator deze algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen en rekening te houden met eventuele wijzigingen en/of aanpassingen daarvan.

1. Inleiding

Deze website en de bijhorende calculator werd gecreëerd doorEco Repair Score® nv, Sparrenhofstraat 8, 9250 Waasmunster (België), ondernemingsnummer BE0766.685.030. De informatie aanwezig op deze website van Eco Repair Score®werd met de grootste zorg samengesteld. Eco Repair Score® is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website, die u kunt bekijken of afdrukken.

2. Calculator

Deze Eco Repair Score®-calculator bevat toekomstgerichte voorspellingen gebaseerd op kennis, technieken, achtergrondgegevens en onderdelen die steeds worden vernieuwd. De resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de voorziene milieu-impact, omdat deze afhankelijk zijn van factoren die buiten onze controle liggen en daardoor op voorhand niet steeds precies kunnen worden ingeschat. Denk hierbij aan de wijzigingen in de macro-economische situatie en de activiteiten van de automobielsector en hun toeleveranciers.

Lees aandachtig de instructies voordat u onze calculator gebruikt. Eco Repair Score® wijst alle verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid van de resultaten van de rekenmachine als een gebruiker het volgende niet heeft gelezen en geaccepteerd.

  1. Deze calculator dient om de milieu-impact van voertuig herstellingen te berekenen (na een aanrijding).
  2. Deze calculator is louter bedoeld voor educatieve doeleinden en maakt daarvoor gebruik van minder invoerparameters dan de professionele versie. Daardoor kunnen de bekomen resultaten minder nauwkeurig zijn.
  3. De calculator is geschikt voor de voertuigen uit de keuzelijst die zich conform de Belgische verkeerswetgeving op de openbare weg mogen begeven.
  4. De resultaten van deze calculator zijn niet enkel een inschatting of momentopname. De uitkomst biedt dus een definitieve Eco Repair Score® die u kan gebruiken om de duurzaamheid en milieu-impact van uw voertuigherstelling(en) in kaart te brengen.
  5. Het resultaat van deze berekening is louter indicatief en biedt geen verdere bindende voorwaarden.
  6. Eco Repair Score® nv en zijn dataleveranciers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of afwijkingen.

Bij twijfel, neem contact op met Eco Repair Score®.

3. Auteursrechten

Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van Eco Repair Score®.

Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van de calculator, teksten of tekstonderdelen, afbeeldingen (uitgezonderd persfoto’s) of enige andere vorm van gebruik of verspreiding, vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eco Repair Score®.

De persfoto’s van Eco Repair Score® mogen enkel gebruikt worden met het oog op publicatie. De persfoto’s van Eco Repair Score® die elektronisch weergegeven en/of gewijzigd worden met het oog op publicatie, moeten vergezeld worden van de volgende vermelding:
“ © [Jaar] Eco Repair Score® - Alle rechten voorbehouden ”

De herdruk is gratis, maar we vragen wel een kopie voor in onze dossiers.
© 2022 Eco Repair Score® - Alle rechten voorbehouden

4. Handelsmerken

nHet Eco Repair Score®-logo inclusief alle varianten (Index, Scan, Score) en de calculator zijn geregistreerde afbeeldingen, merknamen en producten van Eco Repair Score®.

Elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merknamen en/of producten is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten inzake de merkrechten, de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ook op de wet die oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

5. Disclaimer betreffende websites van derden

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites worden weergegeven. Deze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites, maar kunnen niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar zijn of dat er zich op deze websites geen storingen of onderbrekingen voordoen.

De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, Eco Repair Score® distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van deze links. Eco Repair Score® kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

Eco Repair Score® kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of persoonlijkheidsrechten, die kan voortvloeien op een pagina bij het openen van een hyperlink.

Deze disclaimer is van toepassing op alle links die op www.ecorepairscore.com worden weergegeven en op alle inhoud van websites waarnaar de gebruiker wordt doorgeleid via deze links.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. Wij kunnen daarom dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld hiervoor.

Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten of vergissingen.

Eco Repair Score® doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht directe, indirecte, of eender welke schade die zou veroorzaakt worden door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de website.

7. Diversen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Brussel. Als een van de huidige bepalingen uitdeze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.