Welk verband heeft de Eco Repair Score® met CO2-uitstoot of andere negatieve effecten op het milieu?

Duurzaamheidsstudies beperken zich veelal tot de bepaling van een CO2 eq. uitstoot, de zogenaamde “opwarming van de aarde”.

Inmiddels is het in de wetenschap echter algemeen aanvaard dat er 18 milieu-impactcategorieën kunnen geïdentificeerd worden, waarmee rekening dient te worden gehouden, wil men een volledig beeld krijgen van de milieu-effecten. Deze 18 milieu-impactcategorieën, die berekend worden in de Eco Repair Score®, zijn :

 • CO2 eq. uitstoot (opwarming van de aarde)
 • Vorming van het ozongat
 • Ioniserende straling
 • Ozonvorming (gezondheid van de mens)
 • Ozonvorming (aarde)
 • Uitstoot van fijn stof
 • Verzuring
 • Eutrofiëring (verswater)
 • Ecotoxiciteit (aarde)
 • Ecotoxiciteit (zee)
 • Kankerverwekkende stoffen (mens)
 • Kankerverwekkende stoffen (andere dan de mens)
 • Landgebruik
 • Uitputting van minerale grondstoffen
 • Uitputting van fossiele grondstoffen
 • Waterverbruik

Door als enige berekeningsmethode steevast de 18 impact categorieën te berekenen, is de Eco Repair Score® ook de meest volledige berekeningsmethode beschikbaar in de markt.